"*" indicates required fields

جنسیت*
Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 2 MB.
این تصویر جهت معاینه طبق اصول طب سنتی نیاز بوده اما به اختیار کاربر می‌باشد. لطفاً تصویر بدون آرایش و استفاده از فیلتر و دارای وضوح مناسب باشد.
Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 2 MB.
تصویر موضعی از محلی که نیاز به درمان دارد.